Ekološko kmetovanje                     

BIO


Evropska komisija (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja (www.program-podezelja.si)


Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja.


Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.


Glavne aktivnosti: upravičenec navede vse zahteve pri izvajanju posameznega podukrepa, v katerega je vključen, kot so navedeni v PRP 2014–2020, ki je bil veljaven v obdobju vstopa v podukrep.


Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.2:

  • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
  • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
  • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
  • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in
  • če uveljavlja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skladu s predpisi, ki urejajo ekološkokmetovanje.